Cho phép thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển TP.HCM (03/01/2023)
Bộ Chính trị đã xác định việc xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị…