Quay lại

Tập huấn trực tuyến “Tài chính doanh nghiệp - Quản lý dòng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp”

Thời gian: 23/12/2021 - 23/12/2021

Nhằm hỗ trợ cho các Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng lực quản lý tài chính, xây dựng và quản lý hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo dòng tiền đi đúng hướng và mục tiêu của doanh nghiệp đề ra, tránh tình trạng lãng phí và không mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp;

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức lớp Tập huấn trực tuyến “Tài chính doanh nghiệp - Quản lý dòng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp”

Nội dung: gồm 2 chuyên đề

Chuyên đề 1:

•           Giới thiệu khái quát về Tài chính doanh nghiệp

•           Bản chất của Tài chính doanh nghiệp

•           Vai trò của Tài chính doanh nghiệp trong thực tiễn

•           Các công việc chủ yếu trong Quản trị tài chính doanh ngiệp

•           Các nguyên tắc trong Quản trị tài chính doanh ngiệp

Chuyên đề 2:

•           Giới thiệu khái quát về dòng tiền trong doanh nghiệp

•           Giới thiệu nguồn thông tin cung cấp dữ liệu dòng tiền trong doanh nghiệp

•           Phân biệt tầm quan trọng của dòng tiền, lợi nhuận và giá trị mang lại cho chủ sở hữu doanh nghiệp

•           Phương thức quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp

•           Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán trong doanh nghiệp

Thời gian: 8giờ 00 – 17 giờ, thứ Năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Chi phí tham gia: Ban Tổ chức tài trợ.

Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/3IUmUn5

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Huấn Luyện - Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC)

Anh Trọng Lợi: 028 39 10 47 30 - 038 267 73 67. huanluyenitpc@gmail.com